LMSF ētikas kodekss

Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss izsaka Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) noteiktās vērtības un izklāsta galvenās apņemšanās attiecībā uz cieņas, godīgas spēles un taisnīguma principiem, kuri balstās uz vispārējiem Olimpiskajiem un starptautisko organizāciju, kuru biedrs ir LMSF, principiem. Šādi principi ietver prieku par sasniegumiem, laba piemēra izglītojošo vērtību, sociālo atbildību un pasaules vispārējo ētikas principu cienīšanu.

Tādējādi LMSF:

- Atbalsta un sekmē iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt makšķerēšanas sporta pieejamību ikvienam, visos līmeņos, visām kategorijām, ievērojot sporta ētiskos principus;

- Atbalsta un sekmē tāda rīcība, kuru mērķis ir palielināt informētību par sportistiem un skatītāju cieņu attiecībā uz sportistiem, komandām, viņu atbalstītājiem, sacensību organizatoriem un visiem tiem, kas veicina makšķerēšanas sporta pasākumu veiksmīgu norisi, bez jebkāda veida diskriminācijas;

- Atbalsta un sekmē iniciatīvas, kuras atbildīgi veicina un atbalsta atbildīga un ētiska Makšķerēšanas sporta attīstību;

- Atbalsta atturēšanos no jebkādas rīcības, kura var sabojāt LMSF, Makšķerēšanas sporta pasākumu vai citu iniciatīvu, Makšķerēšanas sporta organizāciju, sacensību organizatoru un sportistu tēlu, reputāciju, prestižu vai cilvēka cieņu;

- LMSF savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības, vienlīdzības principu, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu, godīgas spēles principu, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību un drošības principu, kas paredz, ka sporta pasākumi noris drošā vidē un tos organizē un vada kvalificēti sporta darbinieki.

Kompetence un piemērošana

Šis Ētikas kodekss attiecas uz visiem sportistiem, komandu vadību, LMSF vadību, administrāciju un darbiniekiem un jebkurā gadījumā uz visiem iesaistītajiem, kuriem LMSF pieprasa darboties atbilstoši vispārējiem principiem, kuri izklāstīti šajā kodeksā un LMSF jāievēro savā darbībā.

Nekādos apstākļos sekošana LMSF interesēm nevar būt par iemeslu lai rīkotos vai uzvestos pretēji šajā kodeksā noteiktajiem pamatprincipiem.

Šis Ētikas kodekss attiecas uz visiem un katru no LMSF biedriem, sacensību un Latvijas čempionātu, to posmu organizatoriem.

Nepastāv iemeslu vai nolūku, kuri būtu par attaisnojamu LMSF Ētikas kodeksa neievērošanai.

Visiem Makšķerēšanās sportā iesaistītajiem jānodrošina šajā kodeksā noteikto principu ievērošanu un jāinformē LMSF par jebkuriem šī kodeksa pārkāpumiem, atbilstoša novērtējuma piemērošanai un lēmuma veikšanai.

LMSF, konstatējot rīcības vai darbības neatbilstību šim ētikas kodeksam vai bezdarbību, kura novedusi pie šī ētikas kodeksa pārkāpšanas, jārada īpašas sankcijas, tai skaitā tādas, kuras var paredzēt turpmākajos LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu vai to posmu nolikumos vai noteikumos.

Vispārīgie principi

1. Gods

- Ievērot un aizsargāt cilvēku godu ir būtiska makšķerēšanas sporta pamatprasība.

- Jebkura diskriminācija vecuma, dzimuma, veselības, rases, tautības, reliģijas, ģimenes stāvokļa vai filozofisko un politisko uzskatu dēļ nav pieļaujama, un tāpēc visiem Makšķerēšanas sportā iesaistītajiem ir aizliegts veikt jebkādu šādu veida diskrimināciju.

- Visiem LMSF biedriem un LMSF biedru biedriem jāvēršas pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību un vardarbību visās tās izpausmēs.

- Visi radušies jautājumi tiek risināti savā starpā, bez publiskas – plašai sabiedrības daļai pieejamas apspriedes, neaizskarot iesaistīto godu un cieņu, nekaitējot sportistu, LMSF, LMSF valdes, LMSF biedru, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta vai tā posmu organizatora godam un reputācijai.

2. Cieņa

- Uzticības cienīgu makšķerēšanas sportu raksturo visu dalībnieku savstarpēja cieņa.

- Visiem jāizrāda cieņa sacensību dalībniekiem, rīkotājam un organizatoram.

- Visām pusēm jāievēro LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta nolikums un noteikumi, LMSF kopsapulces un LMSF valdes lēmumi.

- Visiem jāievēro sacensību tiesnešu kolēģijas, galvenā tiesneša, tiesnešu lēmumus un jāciena tieneši.

- Visiem jāizrāda cieņu pret atklāšanas un noslēgšanas ceremonijām, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta nolikumā vai noteikumos noteikto kārtību.

- Visiem jārespektē LMSF, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu, to posmu, organizatoru vai organizatoru atbalstītājus un reklāmdevējus, tāpēc bez iepriekšēja saskaņojuma ar sacensību organizatoriem, sacensību norises vietā reklāmas izvietošana ir aizliegta. Šis punkts neattiecas uz dalībnieku formām, automašīnām, kamēr tās novietotas organizatora norādītā vietā, kuģošanas līdzekļiem, kamēr tie atrodas organizatora ierādītā vietā vai ūdenstilpē.

- Visiem jāciena zivis, jāapietas ar tām saudzīgi, jārīkojas atbilstoši sacensību nolikumam, spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, visas zivis, kuras noķertas sacensību vai oficiālo treniņu laikā ir jāatbrīvo.

 

- Visiem, kas iesaistīti makšķerēšanas sportā jāciena un jāpārliecinās, ka citi cilvēki ievēro cieņu attiecībā uz dabu un vidi.

3. Godīga spēle

- Visas pusēm, pildot savus uzdevumus, viņu sniegumā vai darbībās, kas saistītas ar sportu kopumā, jāievēro lojalitātes, antidopinga, cieņas un godīgas spēles principus, tādējādi aktīvi veicinot sakārtotu un civilizētu vidi.

-Visiem sporta organizāciju dalībniekiem un iesaistītām pusēm attiecībā uz personām, kuras tie iesaista sporta aktivitātēs, jāizturas ievērojot taisnīguma principu un ir aizliegts izturēties nevienlīdzīgi.

- Bez likumīgām un atklātām līgumattiecībām, visiem biedriem un sporta organizācijās iesaistītām pusēm ir aizliegts lūgt vai pieņem, priekš sevis vai citiem, jebkādus naudas līdzekļus, dāvanas vai slēptus labumus, ja šādi labumi pārsniedz pieticīgu vērtību vai tiek piedāvāti par sekojošu sporta sniegumu.

- Visām iesaistītajām pusēm ir stingri aizliegts veikt jebkuras darbības jebkādā veidā ar mērķi manipulēt vai mākslīgi mainīt vai labot jebkuru sacensību rezultātus vai nodrošināt nelikumīgu labumu vai priekšrocības jebkuram.

- LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu, to posmu tiesnešu lēmumiem ir jābūt neatkarīgiem, godīgiem un jānodrošina godīgas spēles principi.

4. Dopinga aizliegums

- LMSF un visi LMSF biedri to pārstāvošās personas, bez izņēmumiem, nedrīkst rīkoties vai uzvestie pretrunā vai pārkāpjot spēkā esošos antidopinga noteikumus un ievēro antidopinga konvenciju prasības.

- LMSF pieņem, ka ikviens atturēsies no iesaistīšanās jebkādā rīcībā vai darbībās, kuras varētu kaitēt sportistu veselībai.

- LMSF atbalsta darbības, kuru mērķis ir cīnīties pret dopinga izplatīšanu izmantojot atbilstošas izglītošanas un informācijas kampaņas.

5. Godīgums un laba pārvaldība

- LMSF ievēro un īsteno vispārējos labas pārvaldības principus sportā, sevišķi pārredzamību, atbildīgumu un skaidrus uzskaites principus. Šie principi attiecas arī uz jebkāda veida sponsorēšanu vai atbalstu.

- Visa veida dalība derībās vai jebkāda veida atbalsts derībām ir aizliegts.

- Visām iesaistītajām pusēm ir jāatturas no sacensību ietvaros rīkotām derībām.

6. LMSF Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšana

Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata LMSF valde vai kopsapulce.

- LMSF biedram ir tiesības ierosināt kopsapulcē izskatīt jautājumus, kas saistīti par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu, par to iepriekš brīdinot LMSF valdi.

- Kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izskatīšanu LMSF valdē vai uzdot jautājuma iniciatoram iesniegt LMSF prezidentam pamatotu sūdzību Ētikas kodeksā noteiktā kārtībā.

- LMSF prezidentam vai LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionātu, to posmu galvenajam tienesim ir tiesības ierosināt slēgtā Valdes sēdē izskatīt jautājumus par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu.

- LMSF biedram ir tiesības, iesniegt LMSF prezidentam pamatotu sūdzību par LMSF ētikas kodeksa neievērošanu pievienojot tai apliecinājumu par drošības naudas 100,00 EUR apmērā un sūdzības izskatīšanas nodevas 50,00 EUR apmērā iemaksu LMSF bankas kontā,.

- Viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas LMSF prezidents vai tā nozīmēta persona sasauc slēgtu LMSF valdes sēdi, kurā izskata saņemto sūdzību, pieaicinot iesaistītās personas, kuru neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

- Izskatot sūdzības LMSF valde lēmumu pieņem balsojot un tas ir spēkā, ja par to nobalsojuši 2/3 no klātesošajiem valdes locekļiem.

- Papildus informācijas noskaidrošanai LMSF valde var atlikt lēmuma pieņemšanu, bet ne vairāk kā uz 60 dienām pēc valdes sēdes.

7. Sankcijas par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu

Par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu izvērtējot pārkāpuma smagumu, kaitējumu un iepriekš pieņemtos lēmumus LMSF valde var pieņemt sekojošus lēmumus:

- Diskvalificēt personu, kuras rīcība vai darbības atdzītas par LMSF Ētikas kodeksam smagu pārkāpumu, no dalības Latvijas čempionātā un LMSF rīkotās sacensībās uz diviem gadiem, sākot ar gadu, kurā konstatēts pārkāpums.

- Izteikt brīdinājumu personai, kuras rīcība vai darbības neatbilst LMSF Ētikas kodeksam.

- Izteikt atkārotu brīdinājumu un anulēt sporta sacensību posma, kurā personas rīcība vai darbības neatbilda LMSF Ētikas kodeksam un bija par pamatu atkārtota brīdinājuma izteikšanai, rezultātu

- Izslēgt no LMSF biedru, kuru pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbības ir atdzītas par LMSF kodeksa smagu pārkāpumu.

- Izteikt brīdinājumu LMSF biedram, kuru pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbība neatbilst LMSF Ētikas kodeksam.

- Noteikt LMSF biedram uz gadu biedru naudas iemaksas dubultā apmērā, ja tā pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbības ir atdzītas par LMSF kodeksa pārkāpumiem.

- Pārtraukt sadarbību ar LMSF rīkoto sacensību organizatoru uz laika periodu no 1 gada līdz 5 gadiem, ja tā rīcība, darbības neatbilst LMSF Ētikas kodeksam vai bezdarbība ir bijusi par iemeslu LMSF Ētikas kodeksa neievērošanai.

Nobeiguma nosacījumi

LMSF Ētikas kodeksa neievērošanas gadījumos LMSF valde var piemērot Ētikas kodeksā minētās sankcijas saskaņā ar Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību.

Brīdinājums ir spēkā 1 gadu skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas.

Brīdinājums ir spēkā 6 mēnešus skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, ja brīdinājuma saņēmējs ir izpratis, atdzinis un nožēlo LMSF Ētikas kodeksa neievērošanas faktu un publiski atvainojies visām iesaistītajām pusēm.

LMSF valdes pieņemtos lēmumu(us) publicē LMSF mājas lapā, par to rakstiski informējot iesaistītās puses.

LMSF valdes lēmumi par LMSF Ētikas kodeksa pārkāpumiem, kuri saistīti ar Ētikas kodeksa neievērošanu ir saistoši LMSF biedriem, LMSF biedrus pārstāvošām personām, LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionāta vai to posmu organizatoriem uz kuru tie attiecas un nav pārsūdzami.

Sūdzības izskatīšanas nodeva netiek atmaksāta un tiek izmantota LMSF administrācijas izdevumu segšanai.

Ja LMSF valde pieņem lēmumu, ka iesniegtā sūdzība nav pamatota, sūdzības iesniedzēja iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta un tiek izmantota LMSF administrācijas izdevumu segšanai.

LMSF Ētikas kodeksa izpratnē:

Persona - sportists, kurš piedalās LMSF organizētās sacensībās vai Latvijas čempionātā vai kādā no tā posmiem un pārstāv kādu no LMSF biedriem.

LMSF biedru pārstāvošā persona - sportists vai jebkurš cits biedrs, kurš tiesā, apmeklē vai ir saistīts LMSF rīkotām sacensībām.

Ar LMSF biedru saistītā persona - persona, kura pārstāv biedru LMSF rīkotās sacensībās, ir izvirzīta par tienesi vai atbalsta sportistu, tā dalību vai LMSF biedru.

Organizators - LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionātu, to posmu nolikumā minētais organizators, viņa norādītā atbildīgā persona un piesaistītās personas.

LMSF Ētikas kodekss apstiprināts LMSF valdē, Rīgā 2018.gada, 15. februārī