Statūti

BIEDRĪBAS
"LATVIJAS MAKŠĶERĒŠANAS SPORTA FEDERĀCIJA"
STATŪTI

Apstiprināti
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas kopsapulcē
2015.gada 20.augustā

1. NOSAUKUMS.
1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" (saīsināti un turpmāk tekstā - LMSF), un tā ir patstāvīga organizāciju apvienība.

2. LMSF MĒRĶI UN UZDEVUMI.
2.1. LMSF mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. nodrošināt Latvijā atzīto un ar makšķerēšanu un makšķerēšanas sportu saistīto organizāciju darbības koordināciju, to interešu pārstāvību un kopīgu interešu īstenošanu valstī un to pārstāvniecību starptautiskās organizācijās.
2.1.2. organizēt valsts čempionātus visos makšķerēšanas sporta veidos.
2.1.3. veidot valsts izlases komandas, rūpēties par komandu materiāli-tehnisko nodrošinājumu un organizēt to līdzdalību starpatautiskās sacensībās

3. BIEDRU IESTĀŠANĀS LMSF, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.
3.1. Par LMSF biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā un/vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta organizācija. 
3.2 Lai kļūtu par LMSF biedru, organizācijai jāiesniedz LMSF Valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LMSF valde.
3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LMSF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LMSF kopsapulcei. Ja arī LMSF kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LMSF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LMSF rakstveidā paziņojot par to valdei;
3.6. Biedru var izslēgt no LMSF ar valdes lēmumu, ja: 
3.6.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
3.6.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
3.6.3. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.7. Jautājumu par LMSF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LMSF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4. LMSF BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
4.1.LMSF biedram ir tiesības: 
4.1.1. būt pārstāvētam LMSF kopsapulcē ar vienu balstiesīgu delegātu;
4.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LMSF Valdē. Pārtraucot biedra līdzdalību, tiek pārtraukta biedra pārstāvju darbība Valdē;
4.1.3. saņemt regulāru informāciju par LMSF Valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LSFP institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.4. piedalīties visos LMSF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LMSF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.2. LMSF biedru pienākumi: 
4.2.1. ievērot likumus, LMSF Statūtus, pildīt LMSF kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LMSF valdes noteiktajos termiņos,
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LMSF mērķu un uzdevumu realizēšanu.


5. LMSF KOPSAPULCE.
5.1. Kopsapulce ir augstākā LMSF pārvaldes institūcija.
5.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LMSF biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra LMSF biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgās organizācijas vadītājs vai cita organizācijas pilnvarota persona.
5.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.martam.
5.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LMSF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
5.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 
5.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LMSF balstiesīgajiem biedriem.
5.7. Kopsapulce: 
5.7.1. Apstiprina iepriekšējās kopsapulces protokolu;
5.7.2. noklausās un apspriež LMSF prezidenta un revīzijas komisiju ziņojumus; 
5.7.3. apstiprina LMSF gada pārskatu;
5.7.4. pieņem un groza attīstības programmu vai darbības virzienus savai turpmākai darbībai; 
5.7.5. pieņem un groza LMSF statūtus; 
5.7.6. izlemj jautājumus par LMSF iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
5.7.7. ievēl uz četriem gadiem LMSF prezidentu (Valdes priekšsēdētāju), LMSF Valdi un Revidentu;
5.7.8. pieņem lēmumu par LMSF darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu;
5.8. LMSF kopsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LMSF prezidentu, kādus no valdes locekļiem un revidentu. 
5.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balstiesīgajiem delegātiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LMSF reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu, neuzticības izteikšanu pirms termiņa prezidentam, kādam no valdes locekļiem vai revidentam ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem balstiesīgajiem delegātiem.
5.10. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, triju nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās ne mazāk kā trīs biedru balstiesīgie delegāti.

6. LMSF VALDE. 
6.1. 6.1. Valde ir LMSF pārvaldes institūcija, kas sastāv no 10(desmit) valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un astoņiem valdes locekļiem. LMSF prezidents ir arī Valdes priekšsēdētājs, bet valdes priekšsēdētāja vietnieks - LMSF viceprezidents.
6.2. Valde nodarbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp kopsapulcēm. Tās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi 2 mēnešos. 
6.4. Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir tiesīgs pārstāvēt LMSF atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar diviem valdes locekļiem.
6.3. LMSF Valde:
6.3.1. sasauc LMSF kopsapulces;
6.3.2. pēc LMSF prezidenta priekšlikuma apstiprina LMSF viceprezidentu no valdes locekļu vidus; 
6.3.3. pēc LMSF prezidenta priekšlikuma apstiprina LMSF ģenerālsekretāru, veido sekretariātu, nosaka darbinieku skaitu un atalgojumu, pilnvaro LMSF prezidentu noslēgt darba līgumus ar viņiem; 
6.3.4. nodarbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un risina jautājumus kopsapulces uzticēto jautājumu robežās; 
6.3.5. ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
6.4. LMSF Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no tās locekļiem.
6.5. LMSF Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss. 
6.6. LMSF Valdes sēdes ir atklātas.

7. LMSF PREZIDENTS.
7. 1. LMSF prezidents: 
7.1.1. vada LMSF darbu darbu starplaikā starp kopsapulcēm. Atbild par lietvedību, grāmatvedības uzskaiti un informācijas sniegšanu citām organizācijām, nodrošina sakarus ar starptautiskajām orgabnizācijām;
7.1.1. vada LMSF kopsapulces, ja vien netiek ievēlēts cits kopsapulces vadītājs, sasauc un vada LMSF Valdes sēdes; 
7.1.2. pamatojoties uz biedru ieteikumiem, izvirza kandidātus ievēlēšanai LMSF Valdē. 
7.2. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda viceprezidents. 


8. LMSF REVIDENTS.
8.1. LMSF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru kopsapulce ievēlē uz četriem gadiem. 
8.2. Par revidentu nevar tikt ievēlēti to biedru pārstāvji, kuru pārstāvji jau ievēlēti LMSF Valdē.
8.3. Revidents 
8.3.1. veic LMSF mantas un finanšu līdzekļu revīziju
8.3.2. dod atzinumu par LMSF budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē LMSF grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par LMSF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
8.5. Kopsapulce apstiprina LMSF gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.